Duurzaamheid in het bedrijfsleven

Duurzaamheid in het bedrijfsleven

Duurzaamheid voor bedrijven betekent het integreren van milieu- en maatschappelijke impact in zakelijke beslissingen. Impact wat meetbaar is met de juiste data. Data wat binnen bedrijven al beschikbaar is. Data wat gebruikt kan worden om de benodigde duurzaamheidsmeeteenheden te produceren en inzicht te creëren in niet-financiële KPI’s.

Wanneer deze niet-financiële KPI’s zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen, wordt waarde gecreëerd voor bedrijven en de samenleving als geheel. Impact integreren in zakelijke beslissingen vindt zijn basis in krachtig governance. En stelt bedrijven in staat bij te dragen aan de #GlobalGoals!

“Het doel van een duurzaam bedrijf is om een ​​positieve impact te hebben op het milieu en de samenleving als geheel. Wanneer bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen, kan het tegenovergestelde gebeuren, wat leidt tot problemen als aantasting van het milieu, ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid. Door milieu-, sociale en governance (ESG)-metrics te gebruiken om de ethische impact en duurzaamheidsactiviteiten van een organisatie te analyseren, helpt u de financiële prestaties te verbeteren en tegelijkertijd de publieke steun te vergroten.” (1)

 

Het gebruik van ESG-metrics voor bedrijven betekent:

 • Het bereiken van uitmuntend strategische en operationele planning & risk management
 • Meebewegen met veranderende markten en wereldwijde gebeurtenissen
 • Aantrekken van financiële middelen
 • Een betrouwbaar merk creëren
 • Klanttevredenheid verhogen
 • Verbetering van de bedrijfscultuur
 • Aantrekken en behouden van talent

Stakeholders – aandeelhouders, leveranciers, klanten en medewerkers – zijn meer dan ooit op zoek naar duurzame bedrijven. Niet alleen in woord, maar in concrete data en metrics. De trend verschuift van voorkeur naar vereist.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet meer zijn dan een marketinghype. Het promoten van intenties en het maken van statements is bewonderingswaardig, maar het publiek rapporteren van ESG-metrics laat stakeholders zien welke elementen de meeste aandacht hebben en actief worden gemanaged door een organisatie. Transparantie bieden met concrete data elementen toont de oprechte verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een organisatie.

Milieu

De impact van bedrijven op de planeet is duidelijk. We zien en ervaren allemaal de gevolgen;

 • intense droogte
 • waterschaarste
 • ernstige branden
 • stijgende zeespiegel
 • overstroming
 • smeltend poolijs
 • catastrofale stormen
 • afnemende biodiversiteit

Het niet aantonen van een goed begrip van en reactie op milieueffecten staat gelijk aan hoge bedrijfsrisico’s. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet zich uitstrekken over de gehele waardeketen.

Diepgaande vraag- en aanbodanalyses sturen aan op een betere strategische en operationele planning. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om de milieu-impact van de organisatie te identificeren en te meten. Om de impact op het milieu te verminderen, moeten re-use, re-cycle, re-ware, re-share de standaard worden.

Klimaatverandering brengt financiële risico’s voor de wereldeconomie met zich mee. Het meten van de CO2-uitstoot en het beheren van afval leidt organisaties naar optimalisatie en reductie.

Sociaal

Mensen zijn cruciaal voor elke organisatie: zij vertegenwoordigen werknemers, arbeiders, klanten, leveranciers, distributeurs, retailers en aannemers. Hun groei – in kennis, welvaart en welzijn – staat centraal in het succes van alle organisaties en samenlevingen.

Werkgelegenheid en het creëren van banen zijn de belangrijkste aanjagers van economische groei, waardigheid en welvaart. Ze geven een basisindicatie van het vermogen van een bedrijf om divers talent aan te trekken. Talent dat van belang is voor de innovatie van nieuwe producten en diensten.

Het verkrijgen van kwaliteitsonderwijs is de basis voor het verbeteren van het leven van mensen en duurzame ontwikkeling. Training en ontwikkeling betreffen het verbeteren van de effectiviteit van organisaties en de individuen en teams daarbinnen.

Een duurzaam Learning & Development Program brengt niet alleen kennis, maar bevordert ook acceptatie en begrip en creëert een cultuur van gelijkheid en integriteit.

Het rapporteren van Learning & Development cijfers informeert belanghebbenden dat er waarde op lange termijn wordt gecreëerd, terwijl men zich aanpast aan veranderende motiverende indicatoren voor werknemers.

 

Ziekteverzuim en personeelsverloop zijn veelvoorkomende data wat in elke organisatie beschikbaar is. Metrics die al beschikbaar zijn om op te nemen in uw duurzaamheidsrapport.

Ziekteverzuim heeft gevolgen voor de bedrijfsresultaten. Afwezige werknemers hebben invloed op de productiviteit, inkomsten en kosten. Door ziekteverzuim proactief te managen, krijgen organisaties middelen in handen om de gezondheid en het welzijn van het personeel te verbeteren, waardoor ze zich veilig en geborgen voelen.

Personeelsverloop is een symptoom van dieperliggende problemen die niet zijn opgelost, zoals laag moreel van de werknemers, het ontbreken van een duidelijk carrièrepad, gebrek aan erkenning, slechte relaties tussen werknemer en manager of vele andere problemen. Te veel personeelsverloop is niet alleen kostbaar, maar kan een organisatie ook een slechte reputatie bezorgen.

Het delen van Health & Well-being metrics laat zien hoe werknemers worden beschermd binnen het bedrijf, waardoor de positie van een organisatie als ‘preferred employer’ wordt versterkt.

Bestuur

Een belangrijk principe voor goed bestuur is effectief toezicht op de besluitvorming van ondernemingen om naleving van relevante wet- en regelgeving te waarborgen. Evenals het voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden voor ethisch gedrag.

Om verbinding te maken met de samenleving moeten organisaties een afspiegeling zijn van de samenleving, op alle niveaus en te allen tijde. Dit vergroot de herkenbaarheid en verbetert de betrokkenheid bij alle belanghebbenden – aandeelhouders, leveranciers, klanten en medewerkers.

Het meten van ethiek vormt de basis voor een gerespecteerd governance, een uniforme bedrijfscultuur en het vertrouwen van belanghebbenden. Een basis dat verder wordt versterkt door het rapporteren van elementen als bestuurssamenstelling en gelijke beloning.

Het principe van gelijke beloning is sinds 1957 verankerd in de Europese Verdragen (article 157 TFEU). Gelijk loon voor gelijk werk is het concept van arbeidsrecht dat individuen op dezelfde werkplek gelijk loon krijgen. Gelijke beloning heeft betrekking op het volledige scala van betalingen en voordelen, inclusief basisloon, niet-salarisbetalingen, bonussen en toelagen.

Onderwaardering van uw medewerkers maakt uw organisatie niet alleen minder aantrekkelijk, het heeft ook langetermijneffecten op het gebied van pensioen, sociale plannen en beloningspakketten. Dit benadeelt werknemers, vergroot de ongelijkheid en vermindert de economische output.

 

Door uw bestuurssamenstelling te rapporteren, wordt op het hoogste niveau weergegeven waar uw organisatie voor staat. Het evalueren van de samenstelling van het bestuur betekent nadenken over wat het bestuur heeft en wat het nodig heeft.

Diversiteit is een belangrijk element in elke discussie over de samenstelling van het bestuur. Het moet betrekking hebben op het scala aan vaardigheden, achtergronden, persoonlijkheden en ervaringen in het bestuur.

Lang dienende bestuurders kunnen na verloop van tijd zelfingenomen worden, waardoor het minder waarschijnlijk is dat ze het management zullen uitdagen. Dit kan ertoe leiden dat er geen kansen worden geïdentificeerd die groei op de lange termijn bevorderen.

Het top-down effect is nadelig voor de organisatie; zelfingenomen bestuurders is gelijk aan zelfingenomen management is gelijk aan zelfingenomen werknemers. Het uitblijven van groei maakt elke organisatie minder aantrekkelijk voor nieuw talent. De risico’s voor verzuim en personeelsverloop nemen toe.

Ethiek en gelijkheid versterken de sociale licentie van bedrijven om te opereren, versterken de (talent)pools van het personeel, vergroten het klantenbestand en versterken de koopkracht en leveranciersrelaties. Het risico op boetes wordt gemitigeerd, negatieve langdurige effecten voor een organisatie worden vermeden en stakeholder vertrouwen blijft intact.

Conclusie

In een recente LinkedIn-post hebben we reeds kort uitgelicht wat duurzaamheid betekent voor bedrijven;

 • Duurzame bedrijven houden bij het nemen van zakelijke beslissingen rekening met een breed scala aan ecologische, economische en sociale factoren.
 • Duurzame bedrijven monitoren de impact van hun activiteiten om ervoor te zorgen dat kortetermijnwinsten geen langetermijnverplichtingen worden.

Door duurzaamheidsinitiatieven af ​​te stemmen op bedrijfsdoelstellingen, wordt waarde gecreëerd voor bedrijven en de samenleving als geheel. Dit wordt de shared value opportunity genoemd. Met andere woorden, ‘goed doen’ kan een directe impact hebben op het vermogen van uw bedrijf om ‘goed te doen’.

Om echte verandering in de richting van duurzaamheid en langetermijnwaarde te initiëren, moeten organisaties schoon en onvervalst data verzamelen, indicatoren meten, deze waarderen aan de hand van kernwaarden en resultaten, bevindingen en initiatieven rapporteren, verantwoordelijkheid nemen, aansprakelijkheid accepteren en het transformatieproces starten. Alleen dan wordt lange termijnwaarde en een duurzame bedrijfsvoering bereikt.

Trek de stoute schoenen aan! Kijk kritisch naar uw organisatie en de problematiek. Creëer een ‘open book’-omgeving, zorg voor transparantie en bevorder een cultuur van acceptatie voor discussie en uitdaging; niet alleen in woord, maar in meetbare acties. Wees het betere bedrijf.

Denkt u erover om de duurzaamheidsreis van uw klant te initiëren of te verbeteren? 

Onze oplossingen stemmen duurzaamheidsinitiatieven af op bedrijfsdoelstellingen ten behoeve van risicobeheer en strategische planning. Wij produceren ESG-statistieken en stellen beslissende rapporten op die bedrijven ondersteunen bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ESG.

ESG is de afkorting voor Environment Social Governance. Het is een generieke term die wordt gebruikt om te bepalen hoever een bedrijf is met duurzaamheid.

Ons (white label) platform is dé oplossing voor (financiële) dienstverleners (accountancy, consultants, banken, verzekeringsmaatschappijen) die hun MKB-klanten willen ondersteunen in hun duurzaamheidsproces.

 

(1) Meer over: What Is Sustainability in Business? | HBS Online

 

Be a better business

Volg ons op LinkedIn